Pięć Smaków w Domu
Tickets

Regulamin Usługi Pięć Smaków w Domu

§1

Definicje

1) Serwis - serwis internetowy w domenie www.piecsmakow.pl należącej do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługę VOD;

2) Usługodawca - Fundacja Sztuki Arteria, z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 68a, 00-116, KRS: 0000213829, NIP: 5213299474;

3) Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna posiadająca Konto Użytkownika w serwisie piecsmakow.pl;

4) Usługa VOD - usługa medialna pod nazwą Pięć Smaków w Domu, dostarczana przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu polegająca na dostarczaniu dostępu do filmów w ramach cyklicznych przeglądów, stałego repertuaru oraz Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków;

5) Umowa - umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę dostępu do wybranych filmów w ramach usługi VOD;

6) Film / Filmy - Filmy prezentowane w Usłudze Pięć Smaków w Domu.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi VOD w Serwisie.

2. Usługodawca świadczy Usługę VOD drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi VOD jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

4. Poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi VOD Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Filmy dostępne w ramach Usługi VOD mogą być dowolnie dodawane, usuwane i zmieniane przez Usługodawcę, przy zachowaniu praw nabytych przez Użytkownika.

6. Wszelkie prawa do Usługi VOD i jej zawartości przysługują Usługodawcy. Usługodawca oświadcza, że posiada prawa autorskie lub odpowiednią licencję do filmów dostępnych w ramach Usługi VOD.


§ 3

Warunki techniczne korzystania z Usługi VOD

1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z Usługi VOD, niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet m.in. takie jak komputer stacjonarny lub przenośny spełniający następujące minimalne wymagania:

a. połączenie z siecią Internet o rzeczywistej przepustowości:

- 1,5 Mb/s dla odtwarzania filmu w jakości 480p,

- 3,5 Mb/s dla odtwarzania filmu w jakości 720p,

- 6,5 Mb/s dla odtwarzania filmu w jakości 1080p;

b. zainstalowany system operacyjny:

- Microsoft Windows 10,

- Mac OS 10.13 lub nowszej,

- iOS 13 lub nowszej,

- Android 8.0 lub nowszej;

c. zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca odtwarzanie treści audiowizualnych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW:

- Firefox w wersji 70 lub nowszej,

- Chrome w wersji 75 lub nowszej,

- Microsoft Edge w wersji 18 lub nowszej,

- Opera w wersji 56 lub nowszej,

- Safari w wersji 13 lub nowszej,

2. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług VOD zgodnie z Regulaminem było poprawne. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje, że nie wystąpią problemy z dostępem do Usługi VOD z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać Usługodawcy i będą one rozpatrywane indywidualnie.

3. W działalności Usługi VOD mogą występować przerwy, podczas których Usługobiorcy czasowo nie będą mogli z niej korzystać, z uwagi na m.in. dokonywanie konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie informować Usługobiorców poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów w Serwisie lub dedykowanych w tym celu podstronach. Dostęp do Treści cyfrowych ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas, w którym Usługa VOD nie była dostępna. W przypadku, gdyby wydłużenie dostępu, o którym mowa powyżej nie było możliwe, Użytkownik może uzyskać zwrot opłaty za dostęp. Opłaty za zakup karnetu nie będa zwracane.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie połączenia internetowego wykorzystywanego przez użytkownika/użytkowniczkę ani urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika/użytkowniczkę.


§ 4

Zasady korzystania z Usługi VOD

1. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Usługi VOD jest otwarty dla każdego kto posiada aktywne Konto Użytkownika w Serwisie.

2. Użytkownik może korzystać z Usługi VOD wyłącznie na własny użytek osobisty. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Usługi VOD zgodnie z niniejszym Regulaminem. Użytkownik w szczególności zobowiązuje się:

a. nie korzystać z Usługi VOD dla celów handlowych, komercyjnych ani publicznych, chyba że jest to dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

b. nie korzystać z Usługi VOD w sposób bezprawny;

c. nie kopiować ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób, zarówno w całości, jak i w części, filmów, do których uzyskał dostęp;

d. nie obchodzić, modyfikować, usuwać, zmieniać ani w inny sposób manipulować jakimikolwiek zabezpieczeniami, kodowaniem lub inną technologią czy też oprogramowaniem, stanowiącymi część Usługi VOD;

e. nie korzystać z Usługi VOD z naruszeniem przepisów o prawie autorskim, innych przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;

f. nie zachęcać, ułatwiać ani powodować podejmowanie wyżej wskazanych czynności przez osoby trzecie;

3. Z Usługi VOD można korzystać na terytorium Polski.

4. Ponadto, Użytkownik mający zweryfikowane stałe miejsce zamieszkania w Polsce, może korzystać z Usługi VOD w czasie tymczasowego pobytu w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: "EOG"), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści (dalej: "Rozporządzenie"). EOG obejmuje kraje Unii Europejskiej, a także Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Weryfikacja stałego miejsca zamieszkania Użytkownika odbywa się na żądanie Użytkownika zgłoszone na adres e-mail: info@piecsmakow.pl i na zasadach określonych w art. 5 Rozporządzenia. Użytkownik uprawniony jest do wstrzymania dostępu do Treści cyfrowej podczas pobytu Użytkownika w innym kraju członkowskim EOG, do momentu zweryfikowania stałego miejsca zamieszkania Użytkownika na terenie Polski.

§ 5

Uzyskanie Dostępu do Filmów

1. Dostęp do Filmów polega na streamingu danych (bez możliwości pobierania ani zapisu na nośniku danych) i jest odpłatny.

2. Przy każdym Filmie Usługodawca zamieszcza informacje o jej rodzaju, cenie, jakości oraz dacie i okresie, w którym Użytkownik będzie miał umożliwiony do niego dostęp.

3. Uzyskanie dostępu do Filmu wymaga złożenia przez Użytkownika zamówienia określającego, z którego Filmu chce skorzystać i uiszczeniu opłaty obowiązującej w chwili złożenia zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Usługodawca zastrzega, że możliwy jest zakup wyłącznie jednego Karnetu Online dla jednej osoby, przy czym możliwe jest zamówienie Karnetu Online przez Użytkownika na rzecz osoby trzeciej.

5. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany opłaty za dostęp do Filmu zgodnie ze swoją aktualną ofertą handlową podaną do wiadomości Użytkowników za pośrednictwem Usługi VOD oraz do wprowadzania czasowych ofert promocyjnych lub rabatowych, jak również do wprowadzania do nich zmian, co nie dotyczy dostępu do Filmu uprzednio nabytego przez Użytkownika.

6. Z chwilą złożenia zamówienia przez Użytkownika zawierana jest Umowa, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę dostępu do wybranych przez Użytkownika Filmów.

7. Usługobiorca otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji Konta Użytkownika.

8. Dostęp do Filmów aktywowany jest niezwłocznie, pod warunkiem uiszczenia opłaty. Dostęp do Filmów będzie możliwy w konkretnym przedziale czasowym, określonym w informacji - dostęp do Filmów będzie aktywowany z nadejściem tej daty.

9. W przypadku braku uiszczenia opłaty w ciągu 48 godzin od chwili zawarcia Umowy, Umowa wygasa. Informację o wygaśnięciu Umowy, Użytkownik otrzyma za pośrednictwem wiadomości e-mail.

10. Uzyskanie dostępu do Filmu może się odbyć również na podstawie udostępnionego Usługobiorcy linku lub kodu dostępu umożliwiającego autoryzowany dostęp do niej, na zasadach określonych przez Usługodawcę.

11. W okresie dostępu do Filmu, możliwe jest jej wielokrotne odtwarzanie, przy czym Usługodawca uprawniony jest do weryfikowania ilości odtworzeń oraz adresu IP Użytkownika.

12. Odtwarzanie Filmu przez Użytkownika w ramach uzyskanego dostępu możliwe jest wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.

13. Dostęp do Filmu kończy się z upływem okresu, przez jaki Użytkownik miał umożliwiony do niej dostęp zgodnie z informacjami, o których mowa w ust. 2 powyżej.

14. W przypadku uzyskania podejrzenia, że Użytkownik narusza niniejszy Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o wykrytych nieprawidłowościach. W przypadku dalszego utrzymywania się naruszeń Usługodawca może zablokować Użytkownikowi dostęp do Filmu.

§ 6

Zasady dokonywania płatności

1. Użytkownik dokonuje płatności za Karnet Online lub Dostęp do Filmu jednorazowo, co umożliwia dostęp do wybranych Filmów.

2. Płatności są realizowane za pośrednictwem operatora płatności dostępnego w Serwisie.Płatności za bilety i/lub karnety można dokonać wyłącznie elektronicznie poprzez serwis Przelewy24.

3. Informacja o akceptowanych sposobach płatności dostępna jest w opisie dostępnym przy Filmie.

4. Użytkownik nie świadczy na rzecz Usługobiorców żadnych usług płatniczych ani nie odbiera od nich bezpośrednio jakichkolwiek płatności.


§ 7

Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przykładowo w następujący sposób:

a. pisemnie na adres: Fundacja Sztuki Arteria, ul. Świętokrzyska 30/68a, 00-116 Warszawa,

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@piecsmakow.pl.

4. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. W celu zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w przypadku, w którym przed upływem wyżej wskazanego terminu doszło do rozpoczęcia świadczenia dostępu do Treści cyfrowej za wyraźną zgodą Usługobiorcy i po poinformowaniu go, że po rozpoczęciu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Umowę uważa się za niezawartą.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Usługobiorcy o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

9. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

10. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


§ 8

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług jest Usługodawca.

2. Usługodawca w związku z korzystaniem z Usługi VOD przez Użytkownika może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:

a. imię i nazwisko;

b. login;

c. adres zamieszkania lub do korespondencji;

d. adres poczty elektronicznej;

e. numer telefonu;

f. firmę przedsiębiorcy;

g. NIP przedsiębiorcy;

h. adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

i. numer zamówienia;

j. adresu IP.

3. Podane przez Użytkownika dane w związku z korzystaniem z Usługi VOD są przetwarzane:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu zawarcia i realizacji Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy, którą Użytkownik może zawrzeć z Usługodawcą korzystając z Serwisu, a której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną;

b. w przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji dotyczącej Umowy, Serwisu lub Usługi VOD - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Usługobiorcy o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji;

c. w przypadku pytań, opinii i wniosków Użytkownika dotyczących funkcjonowania Serwisu/Usługi VOD oraz innych tego rodzaju oświadczeń składanych Usługodawcy w postaci elektronicznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski oraz oświadczenia Usługobiorcy, o których mowa powyżej, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę;

d. w przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu/Usługi VOD w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę;

e. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu realizacji Umowy stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę.

4. Podane przez Użytkownika dane osobowe są powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Usługodawcą, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, płatnicze, finansowo-księgowe, prawne itp.

5. Podane przez Użytkownika dane osobowe są przechowywane:

a. w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Umowy - przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia Usługi VOD;

b. w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy, której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną

- przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje dotyczące umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą zostaną ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;

c. w przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji wskazanej w ust. 3 lit. b) powyżej - przez okres 1 roku po terminie rozliczenia reklamacji lub upływu rękojmi;

d. w przypadku danych przetwarzanych w celu wskazanym w ust. 3 lit. c) powyżej - przez okres 1 roku po terminie udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski oraz oświadczenia Użytkownika, o których mowa w ust. 3 lit. c) powyżej;

e. w przypadku danych przetwarzanych w celu wskazanym w ust. 3 lit. d) powyżej - do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem korzystania przez Użytkownika z Usług ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski;

f. w przypadku danych przetwarzanych w celu wskazanym w ust. 3 lit. e) powyżej - przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje dotyczące umowy zostaną ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych Użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. W zakresie danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w celu wskazanym w ust. 3 lit. a) powyżej Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych.

8. W zakresie danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 3 lit. b), c), d) oraz e) powyżej, Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika - wobec przetwarzania danych Użytkownika przez Usługodawcę.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę.

10. Podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w formularzach rejestracji/ zamówienia udostępnianych przez Usługodawcę w Serwisie/Usłudze VOD jest warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy, której dany formularz dotyczy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych wskazanych w formularzach, o których mowa powyżej. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie przez Użytkownika danych osobowych, o których mowa powyżej może uniemożliwić zawarcie i/lub realizację umowy, której dany formularz dotyczy (tj. Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy, którą Użytkownik może zawrzeć z Usługodawcą korzystając z Serwisu, a której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną). Ponadto, podanie przez Użytkownika danych osobowych w złożonej reklamacji lub pytaniach, opiniach, wnioskach oraz oświadczeniach Użytkownika, o których mowa powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Użytkownika o wyniku ich rozpatrzenia.

11. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ryzyka naruszenia praw lub wolności Użytkowników.

12. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi VOD (dane eksploatacyjne):

a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej,

b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi VOD,

d. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi VOD.

§ 9

Reklamacje

1. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Usługi VOD lub któregokolwiek z jej elementów,Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię i nazwisko Użytkownika,

b. adres poczty elektronicznej,

c. opis dostrzeżonych nieprawidłowości.

3. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy info@piecsmakow.pl.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi maksymalnie 30 dni od otrzymania jej przez Użytkownika. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację Usługodawca wysyła Użytkownikowi pocztą elektroniczną.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. Do Umowy mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu jej zawarcia.

3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2021 roku

Załącznik nr 1 do Regulaminu Usługi Pięć Smaków w Domu

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Do:

Fundacja Sztuki Arteria
ul. Świętokrzyska 30/68A
00-116 Warszawa
tel. 48 880 628 585
email: info@piecsmakow.pl

Od:

Imię i nazwisko:

Adres:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Numer zamówienia:

Data otrzymania zamówienia:

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy dotyczącej uzyskania dostępu do następującej Treści cyfrowej w ramach usługi VOD:

Be up to date!

© Fundacja Sztuki Arteria
Our website uses cookies to adapt to your needs. You can accept cookies or disable them in your browser so that no information is collected. How to disable cookies.