Pięć Smaków w Domu
Festiwal

Regulamin People's Jury 2023

Regulamin Międzynarodowego People’s Jury na Festiwalu Filmowym Pięć Smaków.

§ 1
Definicje

 1. Festiwal – Festiwal Filmowy Pięć Smaków

 2. Jury – Międzynarodowe People’s Jury na Festiwalu

 3. Platforma – piecsmakow.pl

 4. Organizator – Fundacja Sztuki Arteria z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30/68A, 00-116, Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000213829, NIP: 521-329-94-74, Regon: 015779463.

 5. Uczestnik – osoba fizyczna, która wyraziła zgodę na niniejszy regulamin, chęć przystąpienia, złożyła wymagany formularz i została przyjęta przez Organizatora jako członek Jury.

 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

§2
Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia Jury oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.

 2. Organizator oferuje możliwość udziału w Jury.

 3. Jury odbywa się w Warszawie na czas trwania Festiwalu.

 4. Organizator zastrzega możliwość zmiany formy Festiwalu na formę jedynie internetową (online), co skutkuje zmianą formy Jury na formę jedynie internetową.

§ 3
Warunki uczestnictwa

 1. Liczba miejsc w Jury ograniczona jest do 9 Uczestników.

 2. Do Jury zgłaszać się mogą rezydenci następujących krajów europejskich: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kazachstan, Kosowo, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Mołdawia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 3. Warunkami zgłoszenia się i uczestnictwa w Jury jest:

  1. ukończenie 18 roku życia,

  2. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

  3. zaakceptowanie niniejszego regulaminu,

  4. zgłoszenie chęci udziału poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Platformie i przesłanie wraz z nim zadanej pracy oraz listu motywacyjnego.

 4. Organizator przyjmie do Jury maksymalnie trzy osoby, które były uczestnikami People’s Jury w poprzednich edycjach Festiwalu.

 5. Uczestnictwo w Jury jest bezpłatne.

 6. Organizator wybiera 9 Uczestników z przesłanych zgłoszeń. 

  1. Wybór składa się z preselekcji i selekcji. 

  2. W preselekcji Organizator kieruje się poprawnością formalną nadesłanych zgłoszeń, natomiast przy selekcji kierują się jakością przesłanego zgłoszenia z zadaną pracą i listu motywacyjnego.

 7. Rekrutacja prowadzona jest w terminie 24.07.2023 – 10.09.2023.

 8. Organizator ogłosi listę przyjętych Uczestników dnia 24.09.2023.

§ 4
Zakres świadczonych usług

 1. Organizator zapewnia Uczestnikom transport z dowolnego miejsca w Polsce do Warszawy i z powrotem tak, aby Uczestnik miał możliwość wziąć udział w Jury.

  1. Organizator umawia się indywidualnie z każdym Uczestnikiem na datę oraz sposób przejazdu – samolotem lub pociągiem.

  2. Organizator nie zapewnia transportu z oraz do kraju Uczestnika, jeżeli ten jest spoza Polski.

 2. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z biletu zakupionego przez Organizatora, musi zorganizować transport do Warszawy lub z Warszawy na własny koszt.

 3. Organizator zapewnia Uczestnikom na czas trwania Festiwalu:

  1. zakwaterowanie w hotelu w pokoju dwuosobowym,

  2. wyżywienie – śniadanie i obiadokolację,

  3. dostęp do komunikacji miejskiej na terenie Warszawy,

  4. karnet umożliwiający wstęp na wszystkie filmy oferowane na Festiwalu.

 4. W przypadku zmiany formy Festiwalu na formę jedynie internetową, Organizatora nie obowiązują § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 3 lit. a – c. W takim przypadku, dostęp do filmów, o którym mowa jest w § 4 ust. 3 lit. e, zapewniony będzie online na stronie piecsmakow.pl.

§  5
Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik ma obowiązek:

  1. dotrzeć do Warszawy na czas trwania Festiwalu,

  2. aktywnie uczestniczyć w warsztatach, 

  3. obejrzeć wszystkie filmy z sekcji konkursowej podczas Festiwalu,

  4. uczestniczyć we wszystkich obradach Jury.

  5. przestrzegać obowiązujących w trakcie pobytu zasad i ewentualnych restrykcji związanych z epidemią COVID-19.

 2. W przypadku obrażania lub naruszania praw osób trzecich (w szczególności innych Uczestników lub Ekspertów), naruszenia niniejszego regulaminu lub naruszenia zasad współżycia społecznego, Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia Uczestnika z Jury. W takim przypadku, były Uczestnik nie podlega niniejszemu regulaminowi, a w szczególności traci dostęp do usług oferowanych przez Organizatora w § 4.

 3. W przypadku zmiany formy Festiwalu na formę jedynie internetową, Uczestnika nie obowiązuje § 5 ust. 1 lit. , niemniej musi posiadać dostęp do Internetu oraz sprawny sprzęt (komputer, tablet lub inne odpowiednie urządzenie) umożliwiający obejrzenie konkursowych filmów i udział w Jury poprzez użycie komunikatorów internetowych.

§ 6
Prawa autorskie

 1. Poprzez nadesłanie zadanej pracy w zgłoszeniu lub w programie edukacyjnym oferowanym przez Organizatora, Uczestnik oświadcza, że dysponuje pełnią praw autorskich do niej i nie narusza ona praw osób trzecich.

 2. Uczestnik z chwilą przesłania zadanej pracy Ekspertowi udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej przesłanej pracy na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, zapisem magnetycznym oraz techniką cyfrową;

  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  3. w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 3. Uczestnik poprzez nadesłanie zgłoszenia wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach oraz materiałach audiowizualnych przekazanych Organizatorowi lub wykonanych przez Organizatora w związku z pełnieniem funkcji Uczestnika Jury, w celu ich wykorzystania dla promocji Festiwalu i Jury w prasie i w Internecie.

§ 7
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Jury. W przypadku niepodania danych, wniosek nie będzie rozpatrzony.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, w szczególności wyboru Uczestników Jury przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  3. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami i innych prawnie uzasadnionych interesów administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  RODO.

 4. Dane osobowe przekazywane będą: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora.

 5. Dane osobowe przechowywane będą do dnia przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Jury, z możliwością przedłużenia, jeśli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

 6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo:

  1. żądać od administratora dostępu do danych, które jej dotyczą;

  2. żądać od administratora sprostowania danych, które ją dotyczą;

  3. żądać od administratora usunięcia danych, które ją dotyczą;

  4. ograniczenia przetwarzania danych, które ją dotyczą;

  5. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, które ją dotyczą;

  6. przenoszenia danych, które ją dotyczą;

  7. cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą zautomatyzowane.

 8. W celu realizacji swoich praw, możliwy jest kontakt pisemny na adres Organizatora lub wysłanie wiadomości elektronicznej wysłaną na adres e-mail: info@piecsmakow.pl.

§  8
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane Organizatorowi pisemnie na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres info@piecsmakow.pl, nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Jury.

 2. Organizator udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji pisemnie lub drogą elektroniczną.

§ 9
Postanowienia kończące

 1. Bieżące informacje na temat Jury publikowane są na Platformie.

 2. W razie pytań związanych z Jury, prosimy o kontakt mailowy na adres info@piecsmakow.pl.

bądź na bieżąco!

© Fundacja Sztuki Arteria
Nasza strona internetowa używa plików cookies aby dostosować się do twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć je w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się, jak wyłączyć cookies.