Pięć Smaków w Domu
Bilety, dostępy

Regulamin sanitarny

Regulamin sanitarny 15. Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków w trakcie epidemii COVID-19

§ 1

Definicje

 1. Organizator – Fundacja Sztuki Arteria z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30/68A, 00-116, Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000213829, NIP: 521-329-94-74, Regon: 015779463.

 2. Wydarzenie – pokazy filmowe i inne wydarzenia w ramach 15. Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków oferowane przez Organizatora

 3. Uczestnik – osoba uczestnicząca w Wydarzeniu

 

§ 2

Warunki udziału w wydarzeniach festiwalu

 1. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać jego postanowień.

 2. Nie mogą wziąć udziału w Wydarzeniach osoby zakażone wirusem COVID-19 – podlegające obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

 3. Uczestnik może dobrowolnie oświadczyć Organizatorowi o byciu zaszczepionym. Informacja ta nie jest przechowywana i służy Organizatorowi do ustalenia limitu Uczestników, w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.).

 

§ 3

Obowiązki Uczestnika na terenie kina

 1. Przy wejściu do kina Uczestnik zobowiązany jest zdezynfekować ręce.

 2. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi kina w zakresie właściwej organizacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 3. Uczestnik na terenie kina zobowiązany jest:

 1. samodzielnie wyposażyć się w maseczkę;

 2. zakrywać usta i nos za pomocą maseczki na terenie kina;

 3. zachowywać odstęp co najmniej 1,5 metra od innych Uczestników. Nie dotyczy to: osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia; osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

 

§ 4

Organizacja przestrzeni wydarzeń

 1. Organizator udostępnia widzom 75% miejsc na widowni nie wliczając osób zaszczepionych.

 2. Na terenie kina poza salami obowiązuje limit 1 osoby na 10 m2 powierzchni pomieszczenia.

 3. Obsługa wydarzenia i bileterzy wyposażeni są w odpowiednie środki ochrony osobistej – maseczki, środki do dezynfekcji rąk.

 4. Organizator zaleca kupowanie biletów on-line.

 5. W strefach dla publiczności oraz zapleczu zachowana jest higiena zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS.

 6. Dla bezpieczeństwa widzów i pracowników Organizatora, została powołana osoba pełniąca funkcję koordynatora do spraw zdrowotnych, do której zadań należy dbałość o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stały kontakt z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 7. Widzowie proszeni są o zgłaszanie pracownikom Organizatora wszelkich przypadków naruszenia niniejszego regulaminu w celu poinformowania koordynatora do spraw zdrowotnych.

 

§ 5

Zbieranie danych osobowych

 1. Organizator ma obowiązek przekazania danych osobowych uczestników Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na terenie wydarzenia i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy, na jego żądanie.

 

§ 6

Skutki nieprzestrzegania regulaminu

 1. Uczestnicy niestosujący się do instrukcji i poleceń obsługi wydarzenia w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie kina.

 2. W przypadku naruszenia regulaminu nie przysługuje zwrot pieniędzy za zakupiony bilet ani jego wymiana.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie w zależności od wydawanych przez GIS rekomendacji w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

bądź na bieżąco!

© Fundacja Sztuki Arteria
Nasza strona internetowa używa plików cookies aby dostosować się do twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć je w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się, jak wyłączyć cookies.